Japanese


Facebook
My space

Home
Calendar
Bio
Discography
Projects Reviews
CD Store
Scores and Parts
Photos Libra Records
Mailing List Past  concerts

Satoko Fujii Orchestra Nagoya


Shingo Takeda, Akihiko Yoshimaru – alto sax, Kenichi Matsumoto, Yoshihiro Hanawa – tenor sax,  Yoshiyuki Hirao – baritone sax, Tsutomu Watanabe, Takahiro Tsujita, Misaki Ishiwata, Natsuki Tamura – trumpet, Tomoyuki Mihara, Toshinori Terukina – trombone, Tatsuki Yoshino – tuba, Yasuhiro Usui – guitar, Atsutomo Ishigaki – bass, Hisamine Kondo – drums

gImprovising ensembles come in all shapes and sizes. Herefs one that begins with the standard big band instrumentation, adds a powerful rock-inspired twist to each selection, folds folkloric themes from around the world into its book, and then launches a hard-swinging free jazz journeyc fireworks from an exceptional body of talented artists.h\Jim Santella, All About Jazz

g**** (4 stars). There is much dialogue among the sections, creating an anthemic and occasionally surreal feel. They blend vocabulary that one might associate with the 70fs and 80fs units of Gil Evans and Sun Ra with logic structures reminiscent of the orchestral playbooks of Anthony Braxton and Muhal Richard Abrams to realize Fujiifs fresh imperatives.h \ Ted Panken, DownBeat

When guitarist Yasuhiro Usui offered to put together a big band in Nagoya, Japan, to play Fujiifs music in 1999, she gladly accepted. She and trumpeter Tamura traveled to Nagoya, where they rehearsed and performed with the group Usui assembled at the cityfs jazz hot spot, Tokuzo. The band explodes out of the box of traditional jazz big band, with volcanic rock power and total freedom of expression.

They have released three CDs: Nogiyanian (2004), Maru (2006), and Sanrei (2008).

Home
Calendar
Bio
Discography
Projects Reviews
CD Store
Scores and Parts
Photos Libra Records
Mailing List Past  concerts