Japanese


Facebook
My space

Home
Calendar
Bio
Discography
Projects Reviews
CD Store
Scores and Parts
Photos Libra Records
Mailing List Past  concerts

Satoko Fujii Orchestra Kobe


Koh Iwata, Yasuhisa Mizutani – alto sax, Eiichiro Arasaki, Tsutomu Takei – tenor sax, Keizo Nobori – baritone sax, James Barrett, Naosi Imaizumi, Kazunari Seto, Natsuki Tamura – trumpet, Tomoyuki Mihara, Akio Sachi – tombone, Tatsuki Yoshino – tuba, Satoko Fujii – piano, Hiroshi Funato – bass, Yoshikazu Isaki – drums

gIn a big band setting, Fujiifs sound can have the feeling of a back alley brawl: contentious reeds squabbling with brash brass sections in front of pugnacious rhythms, interspersed with her succinctly gout thereh piano interludes.... Fujiifs a consummate artist; shefs never careful in her offerings; the musicians she chooses arenft careful; they\and she\lay it all out there, no holds barred.h\Dan McClenaghan, All About Jazz

Formed in 2001 at the request of Tetsumasa Kondo, owner of Kobefs premiere jazz club, Big Apple, Satoko Fujiifs Orchestra Kobe draws on the finest players in a city with one of Japanfs longest jazz traditions. The big band plays with a special maturity and depth that brings out all the fire and complexity of Fujiifs stunning orchestral scores.

Their CD is Kobe Yee! (2006).

Home
Calendar
Bio
Discography
Projects Reviews
CD Store
Scores and Parts
Photos Libra Records
Mailing List Past  concerts